04/07/2020  Сенбі
Мекен жайы:
Павлодар қ., Кривенко к., 25 №730 каб.
+7 (7182) 30 12 95
otdkultpvl@yandex.kz

"Павлодар қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков города Павлодара"

 

Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері, құқықтары мен міндеттері

 

"Павлодар қаласы Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" мемлекеттік мекемесінің (бұдан әрі – бөлім) миссиясы өз құзыреті шегінде мәдениет және өнер, мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының тілдерін дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асыратын мемлекеттік орган болып табылады.

 

Міндеттер:

1) мәдени-ағартушылық мекемелердің, өнер ұйымдарының идеялық-адамгершілік, эстетикалық тәрбие беруде және тілдерді дамытуда рөлін арттыруды қамтамасыз ету;

2) халыққа мәдени қызмет көрсету нысандарын одан әрі жетілдіру;

3) өнердің барлық түрлерін, халық шығармашылығын, фольклор мен көркемөнерді дамыту;

4) шығармашылық одақтар мен ұйымдардың қызметіне жәрдемдесу;

5) материалдық-техникалық ұйымдар мен мәдениет мекемелерін нығайту және жаңарту жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру;

6) ведомстволық бағынысты ұйымдардың кадрларын іріктеу, орналастыру және тәрбиелеу, қызметкерлердің білімі мен тәжірибесін неғұрлым жақсы пайдалану;

7) мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының тілдерін дамыту;

8) тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану.

 

Бөлім Қызметі:

1) қала аумағында мәдениет, өнер және тілдерді дамыту саласында мемлекеттік саясатты әзірлеуге, мәдениет және өнер саласында мамандарды даярлауды жоспарлауға, материалдық-техникалық базаны нығайтуға қатысу;

2) мәдениет пен тілдерді дамыту мәселелерінде мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың қызметін үйлестіруді жүзеге асыру, олардың адамның қоғамдық өмірінің негізгі жақтарына әсерін тереңдету: тәрбиелеу, өзара қарым-қатынас, адамдардың тұрмысы және т. б.;

3) клубтардың, кітапханалардың және басқа да мәдениет және өнер ұйымдары мен мекемелерінің қызметін үйлестіру және әдістемелік көмек көрсету;

4) халық шығармашылығы мен көркемөнерпаздар өнерін дамытуға шаралар қабылдау, көркемөнерпаздар ұжымдары репертуарының көркемдік деңгейін бақылауды жүзеге асыру;

5) балалар мен жасөспірімдерге музыкалық, көркем, хореографиялық білім беруді дамыту жөніндегі жұмыстарды жүргізу;

6) белгіленген тәртіппен мәдениет және өнер саласында фестивальдар, онкүндік, конкурстар, байқаулар, көрмелер және басқа да іс-шаралар өткізуді ұйымдастыру;

7) тұрмыста дәстүрлерді, мерекелерді, салттарды енгізуге жәрдемдесу;

8) халықтық көркем кәсіпшіліктер мен қолөнерді дамытуға жәрдемдесу;

9) ведомстволық бағынысты ұйымдар мен мекемелерде жоспарлы-қаржылық жұмысты ұйымдастыру, мәдениет мекемелері желісін дамытудың перспективалық және жылдық жоспарларын жасау, белгіленген тәртіпте қалалық бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдар мен мекемелердің штаттық кестесі мен сметасын бекіту, оларды қаржыландыруды жүзеге асыру;

10) бастапқы есепті ұйымдастыру, белгіленген тәртіппен статистикалық және бухгалтерлік есептілікті алу, жиынтық бухгалтерлік есептер мен баланстарды жасау, оларды тиісті органдарға уақтылы ұсынуды қамтамасыз ету;

11) мәдениет мекемелерін материалдық-техникалық жабдықтауды ұйымдастыру, бөлінген қаражаттың мақсатты пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыру;

12) кадрлар даярлауды жүзеге асыру және олардың біліктілігін арттыру, кадрларды тәрбиелеу, еңбек тәртібін сақтау және олар үшін қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау жөніндегі жұмыстарды жүргізу;

13) азаматтардың хаттарын, арыздары мен шағымдарын уақтылы және дұрыс қарауды ұйымдастыру, шағым тудыратын себептерді жоюға шаралар қабылдау;

14) ведомстволық бағыныстағы мәдениет және өнер ұйымдары мен мекемелерінде құқықтық жұмысқа басшылық жасау, өндірістік және еңбек тәртібін бұзуды жою жөнінде шаралар қабылдау;

15) Мәдениет және өнер ұйымдары мен мекемелерінің халыққа қолайлы жұмыс режимін белгілеу, оның сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

16) тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану жөніндегі жұмысты ұйымдастыру;

17) ведомстволық бағынысты кәсіпорындарды басқару мәселелері бойынша актілер әзірлеу, оларды қайта ұйымдастыруды қамтамасыз ету;

18) ведомстволық бағынысты мемлекеттік кәсіпорындар қызметінің басым бағыттарын және бюджеттен қаржыландырылатын жұмыстардың (қызметтердің) міндетті көлемдерін айқындау;

19) ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер қызметінің мәні мен мақсатын айқындау;

20) ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік кәсіпорындар өндіретін және өткізетін тауарларға (жұмыстарға, қызметтерге) баға белгілеу;

21) ведомстволық бағынысты кәсіпорындардың даму жоспарларының орындалуын қарау, келісу, бекіту, бақылауды және талдауды жүзеге асыру, олардың орындалуы бойынша есептер;

22) ведомстволық бағынысты ұйымдар мүлкінің пайдаланылуы мен сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

23) ведомстволық бағынысты ұйымдардың мүлкін алып қою немесе қайта бөлу мәселелерін келісу;

24) ведомстволық бағыныстағы мекемелердің жергілікті бюджеттен қаржыландыру жоспарларын бекіту;

25) мемлекеттік мүлік тізілімінде осы мәліметтерді көрсету үшін мәліметтерді, оның ішінде оның басқаруындағы мемлекеттік заңды тұлғалардың және мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың атаулы тізбесін дайындау;

26) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.

 

Құқықтары мен міндеттері:

1) мемлекеттік органдардан қажетті ақпаратты, құжаттарды, өзге де материалдарды, ауызша және жазбаша түсініктемелерді сұратуға және алуға;;

2) лауазымды адамдарға тапсырмалар беруге және олардың орындалуын талап етуге;;

3) қала әкімдігінің отырыстарына, қала әкімінің жиналыстарына қатысуға;

4) ғылыми мекемелерді, мәдениет пен өнер қайраткерлерін, тіл мамандары мен филологтарды, жекелеген ғалымдар мен мамандарды жұмысқа тартуға;;

5) мемлекеттік басқару органдарының, мұрағаттардың, ғылыми мекемелердің ақпараттық деректер банкін пайдалануға құқылы.

 

Мемлекеттік мекеменің міндеттеріне кіреді:

1) бөлімнің ұйымдастырушылық, құқықтық, ақпараттық – талдау жұмыстарын жүзеге асыру және материалдық-техникалық қамтамасыз ету;

2) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет туралы заңнамасын іске асыру, қаланың мемлекеттік органдары жүйесінде кадрлардың біліктілігін арттыру.

 

 

 

Миссия, основные задачи, права и обязанности государственного органа

Миссия государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков города Павлодара» (далее – Отдел) является государственным органом, осуществляющим руководство в пределах своей компетенции, реализацию государственной политики в области культуры и искусства, развития государственного языка и языков народа Казахстана.

Задачи:

1) обеспечение повышения роли культурно-просветительских учреждений, организаций искусства в идейно-нравственном, эстетическом воспитании и развитии языков;

2) дальнейшее совершенствование форм культурного обслуживания населения;

3) развитие всех видов искусства, народного творчества, фольклора и художественной самодеятельности;

4) содействие деятельности творческих союзов и организаций;

5) осуществление мероприятия по укреплению и обновлению материально-технических организаций и учреждений культуры;

6) подбор, растановка и воспитание кадров подведомственных организаций, наилучшее использование знаний и опыта работников;

7) развитие государственного языка и языков народов Казахстана;

8) охрана и использование объектов историко-культурного наследия.

Функции Отдела:

1) участие в разработке государственной политики в области культуры, искусства и развития языков на территории города, в планировании подготовки специалистов в области культуры и искусства, укрепление материально-технической базы;

2) осуществление координации деятельности государственных учреждений и организаций в вопросах развития культуры и языков, углубления их влияния на основные стороны общественной жизни человека: воспитание, взаимоотношения, быт людей и так далее;

3) координация деятельности клубов, библиотек и других организаций и учреждений культуры и искусства и оказание методической помощи;

4) принятие мер к развитию народного творчества и художественной самодеятельности, осуществление контроля за художественным уровнем репертуара самодеятельных коллективов;

5) проведение работ по развитию музыкального, художественного, хореографического образования детей и юношества;

6) организация проведения в установленном порядке фестивалей, декад, конкурсов, смотров, выставок и других мероприятий в области культуры и искусства;

7) содействие внедрению в быт традиций, праздников, обрядов;

8) содействие развитию народных художественных промыслов и ремесел;

9) организация планово-финансовой работы в подведомственных организациях и учреждениях, составление перспективных и годовых планов развития сети учреждений культуры, утверждение в установленном порядке штатного расписания и сметы организаций и учреждений, финансируемых из городского бюджета, осуществление их финансирования;

10) организация первичного учета, получение в установленном порядке статистической и бухгалтерской отчетности, составление сводных бухгалтерских отчетов и балансов, обеспечение своевременного представления их в соответствующие органы;

11) организация материально-технического снабжения учреждений культуры, осуществление контроля за целевым использованием выделенных средств;

12) осуществление подготовки кадров и повышение их квалификации, проведение работы по воспитанию кадров, соблюдению трудовой дисциплины и созданию для них безопасных условий труда;

13) организация своевременного и правильного рассмотрения писем, заявлений и жалоб граждан, принятие мер к устранению причин, вызывающих жалобы;

14) руководство правовой работой в подведомственных организациях и учреждениях культуры и искусства, принятие мер по устранению нарушений производственной и трудовой дисциплины;

15) установление наиболее удобного для населения режима работы организаций и учреждений культуры и искусства, осуществление контроля за его соблюдением;

16) организация работы по охране и использованию объектов историко-культурного наследия;

17) разработка актов по вопросам управления подведомственными предприятиями, обеспечение их реорганизации;

18) определение приоритетных направлений деятельности и обязательных объемов работ (услуг), финансируемых из бюджета, подведомственных государственных предприятий;

19) определение предмета и цели деятельности подведомственных государственных учреждений;

20) установление цен на товары (работы, услуги), производимые и реализуемые подведомственными государственными предприятиями;

21) рассмотрение, согласование, утверждение, осуществление контроля и анализа выполнения планов развития подведомственных предприятий, отчеты по их исполнению;

22) осуществление контроля за использованием и сохранностью имущества подведомственных организаций;

23) согласовывание вопросов изъятия или перераспределения имущества подведомственных организаций;

24) утверждение планов финансирования подведомственных учреждений из местного бюджета;

25) подготовка сведений, в том числе поименного перечня находящихся в его управлении государственных юридических лиц и юридических лиц с участием государства, для отражения этих сведений в реестре государственного имущества;

26) осуществление иных полномочий, определенных законодательством Республики Казахстан.

Права и обязанности:

1) запрашивать и получать от государственных органов необходимую информацию, документы, иные материалы, устные и письменные объяснения;

2) давать поручения должностным лицам и требовать их исполнения;

3) участвовать в заседаниях акимата города, совещаниях у акима города;

4) привлекать к работе научные учреждения, деятелей культуры и искусства, ученых языковедов и филологов, отдельных ученых и специалистов;

5) пользоваться информационными банками данных органов государственного управления, архивов, научных учреждений.

В обязанности государственного учреждения входит:

1) осуществление организационной, правовой, информационно – аналитической работы отдела и его материально – техническое обеспечение;

2) реализация законодательства Республики Казахстан о государственной службе, повышение квалификации кадров в системе государственных органов города.

Карта

Ауа райы